workable/ 'wɝkəbl 'wəːkəbl /

1.adjective

可使用的;可运转的;可加工的;可采掘的

2.adjective

(机器等)可运转[开动]的

3.adjective

切实可行的;行得通的

4.adjective

(矿山)可开发[采掘]的

5.adjective

(计画)可行的,可实施的

6.adjective

切合实际的

7.adjective

可加工的;可成形的,可塑的

8.adjective

(土地)可耕种的